Екипът на СТЕЛАНА е на Вашите услуги, за да Ви предостави качествена преводаческа услуга, по начина, по който Вие изберете и най-добре отговаряща на нуждите на бизнеса Ви.

В съвременния живот миграцията

на населението от принуда се превръща в необходимост за развитие, както за юридическите, така и за физическите лица. Легалния начин за реализацията му е получаване на пребиваване от службите за административен контрол на чужденците в Р. България въз основа на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) с който са уредени условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци, както и на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз (ЕС) или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Пребиваването на чужденците в Р. България бива: Продължително и постоянно пребиваване – които се разрешават при основанията, посочени в закона.

Ние предлагаме комплексно обслужване

състоящо се в превод и легализация на съответните документи, както и изготвяне и набавяне на всички необходими документи, според основанието, по което се кандидатства за получаване на съответното пребиваване -продължително или постоянно в границите на Р. България.

Същевременно следим и своевременно се информираме за актуалните промени в съответните разпоредби на закона. По този начин вие не сте ангажирани с отнемащото време ходене по институциите, което се оказва е голямо предизвикателство за кандидатстващите за пребиваване, които в повечето случаи не владеят официалния за страната ни език.

Като Ви осигуряваме преводачи

ние улесняваме комуникацията ви със съответните институции и осигуряваме експедитивно извършване на съответните процедури и набавяне на необходимите документи във възможно най-кратки срокове, понеже сме наясно колко е ценно времето в забързаното ни ежедневие.

Услугите ни продължават и със съдействие за набавяне и подготовка на необходимите документи за възстановяване на Българско гражданство от лицата, родени в Р. България и в последствие изселени от страната, както и придобиване на Българско гражданство от лица, родени извън границите на страната ни в случаите позволени от закона.


Започни днес
Бързо, лесно и на достъпна цена!


Поискай оферта